Menu
Cart 0

I love china

Posted by mag on

都唔洗講太多, 我呢d 愛國份子............

淨係想講,

我因為自己係中國人而引以為榮!!!!

係中國, 所有野, 都係有可能!!!


149of9s01l7eb8-i0.jpg 149ohu902tasuk-i0.jpg 149oiqe01668sg-i0.jpg 149osfo02rin08-i0.jpg 149otbu01pesao-i0.jpg

我有一個願望, 就係想HLC D 國語好流利.....所以, 我遲D會自己製作一個國語教材, 希望我會成功
中國國語, 係世界趨勢........十年後, 唔識國語, 同十年前唔識英語一樣........中國太大, 太多人, 太多機會, 發展得太快!!!!

]]>


Share this post← Older Post Newer Post →